• 93 354 43 87
 • colsantlluis@xtec.cat
 • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Ideari

“Sumem esforços, multipliquem resultats”

La nostra és una comunitat educativa amb voluntat de ser progressista, moderna i dialogant i de talant integrador que introdueix la seva acció en la realitat, cultura, costums i tradicions de la zona en la que està ubicada, el barri de Nou Barris a Barcelona.

Entenem per EDUCACIÓ el procés flexible, d’adaptació, diferencial i participatiu que, mitjançant les tècniques adequades d’aprenentatge, condueix a l’adquisició raonada i crítica de coneixements, hàbits i actituds tendents a la consecució d’una PERSONA:

 • DINÀMICA: amb la preparació necessària per informar-se, conèixer i acturar.
 • AUTÒNOMA: amb criteri propi i capacitat per col·laborar i respectar els altres.
 • COMPETENT: aplicant allò que aprèn dins i fora de l’àmbit escolar.
 • SENSIBLE: amb possibilitat d’emprar les seves capacitats perceptives i sensitives amb fins emocionals, intel,lectuals i recreatius.
 • SOCIABLE: capaç de desenvolupar amb respecte unes adequades relacions interpersonals en el pla afectiu, en el marc de la cooperació i de la solidaritat i en el del comportament, amb generositat i tolerància.
 • TRANSCENDENT: amb una consciència moral i ètica.

Projecte Educatiu de Centre

Clickeu a la icona per descarregar en format PDF el Projecte Educatiu de Centre, on podreu llegir en detall la nostra línia pedagògica:

pdf-flat

Projecte Lingüístic

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser.

El Projecte Educatiu del Centre hi dedica, mitjançant el Projecte Lingüístic, una atenció especial. En el procés actual de transformació del model educatiu, l’educació plurilingüe i intercultural ocupa un espai rellevant que implica una reflexió i un canvi de concepcions, individuals i col·lectives, sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquest document  situa la llengua al centre de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al desenvolupament personal, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió social.

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic emmarca el tractament de les llengües al centre i inclou els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, Així doncs, el projecte lingüístic de centre es diferencia segons les etapes educatives:
 • Educació infantil: es duu a terme el sistema d’immersió lingüística, mitjançant el qual l’alumnat viu i aprèn en llengua catalana a les diferents àrees. A més, s’introdueix la llengua anglesa a través d’activitats d’expressió oral.
 • Educació Primària: en aquesta etapa es manté el sistema d’immersió en llengua catalana, al qual se li afegeix la llengua castellana. En paral·lel, la llengua anglesa pren protagonisme com a primera llengua estrangera.
 • Educació Secundària: en els primers cursos se segueix amb la immersió en llengua catalana, així com les àrees de llengua castellana i llengua anglesa. Finalment, s’introdueix el francés com a segona llengua estrangera.