• 93 354 43 87
  • colsantlluis@xtec.cat
  • C/ Arítjols, 12-14 / 08016 - BARCELONA

Educació Infantil

L’educació infantil de segon cicle de 3 a 6 anys consta de tres cursos i s’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora; posa una atenció especial a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge i a la relació amb les famílies. 

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Els infants comencen a experimentar la connexió entre les seves famílies i l’entorn. Un entorn que s’eixampla de manera progressiva i que a partir dels referents familiars que tenen com a propis, integraran altres persones, objectes, llocs, experiències, emocions, valors, llenguatges, imatges, gustos, sons, olors, entre altres, fet que desencadena aprenentatge.

Objectius d’etapa

Àrees Curriculars

Àrees Complementàries

Avaluació de l’Alumnat

Educació Primària

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin aconseguir les eines necessàries per entendre el mon i esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat en la que viuen i conviuen.

Comporta una concepció de l’aprenentatge centrada en la integració i relació de les noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement nou sigui significatiu i aplicable. Les claus per fer-ho possible son: la integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia.

Objectius d’etapa

Àrees Curriculars i Complementàries

Avaluació de l’Alumnat

Educació Secundària

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.

Objectius d’etapa

Àrees Curriculars

Àrees Complementàries

Avaluació de l’Alumnat